Voorwaarden

Wij bouwen gratis het gehuurde materiaal op voor accomodaties binnen een straal van 30 km. van Schoten. U ziet hieronder weergegeven tot waar deze gratis service loopt. Buiten deze cirkel rekenen wij een kilometervergoeding van € 0,30.

Artikel 1
Bij contractbreuk blijft 50% van de prijs verschuldigd aan drive-in-discotheek "DAYDREAM".

Artikel 2
Het is de huurder verboden; de goederen aan derden door te verhuren en evenmin om het te verkopen. Enige reparatie aan de goederen uit te voeren of uit te doen voeren zonder toestemming van drive-in-discotheek "DAYDREAM".

Artikel 3
De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en op risico van de klant, zelfs als de goederen vervoerd worden door drive-in-discotheek "DAYDREAM". Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door ons voor rekening van de huurder zouden vervoerd worden.

Artikel 4
Gehuurde goederen moeten, wanneer ze door de huurder in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele op dat ogenblik bestaande schade of tekortkomingen zal melding worden gemaakt op het contract. Indien de huurder geen nazicht uitvoert, dan worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Elke melding van schade na de in ontvangstname wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de huurder. Schade veroorzaakt door derden zal ongeschonden door de huurder vergoed worden.

Artikel 5
De huurder zal voor voldoende stabiele stroom (min. 3x 400V~+N/63A), met degelijke aarding moeten zorgen tot op de plaats waar de installatie komt te staan. In geval van "stofelijke" schade of vernieling (schade door vuur, water, wind of elektrische) aan verhuurd materiaal, zal de huurder de door ons opgegeven herstellings, reinigings- of vervangingskosten aanvaarden. In geval van verlies of verdwijning van verhuurd materiaal, wordt deze aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Verhuurd materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, houden wij gedurende 7 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar; daarna wordt het vernietigd. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna wordt het hersteld.

Artikel 6
De huurder gaat akkoord dat onze firma drive-in-discotheek "DAYDREAM" geenzins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van milieu- en burenhinder en/of in geval van lichamelijke schade ten gevolge van enig defect aan het materiaal of verkeerd gebruik ervan. Zelfs indien drive-in-discotheek "DAYDREAM" de installatie bediend. Vroegtijdige beŽindiging van het evenement door overheidsinitiatief zal geen enkele vermindering van de overeengekomen prijs met zich meebrengen, eventuele boetes ten laste van de organisator.

Artikel 7
Sabam taksen zijn nooit ten onze laste, aangeslagen materiaal zal door de huurder volledig vergoed worden.

Artikel 8
Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, contant of per cheque zonder korting.

Artikel 9
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

Adriaan Brouwerstraat 99 - 2900 Schoten - Belgium - Tel. +32 (0)3/645.14.17 - GSM: +32 (0)477/59.04.94